>>Wat moeten ouders doen om niet onnodig en ongew...

Wat moeten ouders doen om niet onnodig en ongewenst in aanraking te komen met jeugdzorg.

18-04-2017

Wat moeten ouders doen om niet onnodig en ongewenst in aanraking te komen met jeugdzorg.

Bijna alle beroepsbeoefenaren: artsen; school; de politie; het consultatiebureau, hebben te maken met een meldcode. Is er een vermoeden van (vul maar in…….) bestaat er een meldingsplicht. Om het zekere voor het onzekere te nemen wordt er veel gemeld. Stel er is iets aan de hand en ”ik”, beroepsbeoefenaar, heb niet gemeld. Dus liever de verantwoordelijkheid doorschuiven.

De realiteit

Indien uw kind valt en heeft een blauwe plek, ga niet te snel naar een arts, indien het kind normaal reageert. Ga niet naar het consultatiebureau en stel de afspraak uit tot de plek weg is. Nogmaals: ga wel naar een arts indien het kind suf is of anderszins niet normaal reageert. De gezondheid van het kind gaat voor de “vrees” voor jeugdzorg. Ouders weten meestal goed hoe het met hun kind gaat. Als advocaat is dit advies best controversieel. Echter: de realiteit.

Let wel: ik heb het hier over ouders die hun kind niet mishandelen. Gewoon een spelend kind dat valt omdat het te wild is, ongelukje etc. Zoals wij vroeger vaak onder de blauwe plekken zaten van het buiten spelen. Ouders die mishandelen gaan meestal niet uit eigener beweging naar een arts.

De politie bellen?

Bel bij een echtelijke ruzie niet te snel de politie. Die doet niets (want familierecht/civiel), behalve melden. Probeer mediation/relatietherapie, neem een time-out, de-escaleer. Als het echt gevaarlijk uit de hand loopt, dan wel 112.

Het is triest om deze tips te moeten geven. Maar “het melden” is volstrekt het doel voorbij geschoten.

Vraag niet te snel hulp aan instanties en probeer er eerst met vrienden en familie uit te komen. Kijk op internet: daar valt veel aan tips en raadgeving te vinden.

Wat moeten ouders weten zodra zij (onvrijwillig) in contact komen met Jeugdzorg/Veilig Thuis. Het Centrum Jeugd en Gezin en de wijkteams zijn de regiehouders. Zij bieden advies en ondersteuning bij problemen en opvoeding in het vrijwillig kader. Maar, let op!

In de eerste plaats het volgende (niet) doen!

 • Onvoldoende openheid - en onvoldoende medewerking geven. Dat betekent niet “te veel praten” maar ook niet de indruk wekken iets te verbergen hebben of onwilligheid uitstralen.
 • Indien onvoldoende medewerking van de ouders wordt geconstateerd belanden ouders in het “ drangkader”. Dit kader ontbeert een juridische/wettelijk grondslag maar wordt feitelijk uitgevoerd door de “drangmedewerkers”, jeugdbescherming, te weten de oude gezinsvoogden. Deze handelen alsof er een Ots is. Instemming van ouders voor het “drangkader” is niet vereist.
 • Tip: dossier opvragen bij de gemeente/gezinsvoogd op grond van de Wet BPG. Indien dit wordt geweigerd een verzoek daartoe neerleggen bij de rechter-commissaris. Zie Wet “Data Lekken”.
 • 80 procent van de meldingen bij Veilig Thuis worden weer teruggepompt naar het wijkteam. Daar vindt Casus Overleg Beschermd (COB) plaats. Gekeken wordt of het drang - of een OTS wordt.
 • Ouders kunnen hun medewerking weigeren. Immers: vrijwillig kader. Echter het appel aan ouders om mee te werken is zeer dringend, maar wordt niet opgelegd.

Via het wijkteam zijn er veel samenwerkingsverbanden met: coaches; school; woningbouwvereniging; consultatieteams, GGD; schoolmaatschappelijk werk. Een oerwoud, waar ouders in verdwalen. Deze instanties hebben niet de toestemming nodig van de ouders om onderling gegevens uit te wisselen.

Deze vorm van interventie is geen “jeugdhulp” en is geen beslissing van de Gemeente, dus heeft geen rechtsgevolgen.

CONCLUSIE: tegen een Drangmaatregel bestaat geen rechtsmiddel.

Het is zinvol om de advocaat op voorhand een brief te laten schrijven met de mededeling dat de ouders niet, overal/of met bepaalde aspecten, mee akkoord gaan. Ook is het wijs om in een vroeg stadium zelf hulp te gaan zoeken of een familiehulpplan te organiseren. Dan ben je “ze” voor.

In de Drangkaderbrieven moet staan welke de gevolgen zijn indien ouders niet meewerken. (Onderzoek naar drang binnen de Rotterdamse jeugdhulpverlening door Kinderombudsman Rotterdam 15 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2016:6027:uitspraak d.d. 25 mei 2016 inzake brief jeugdbeschermingstafel )

Familiegroepsplan : de ”eigen kracht coördinator” bespreekt alles met het kind. Ouders kunnen hulpverlening er bij vragen. De coördinator gaat dan even weg. De eigen kracht coördinator maakt het plan. Ouders moeten in staat worden gesteld om contact op te nemen met de “Eigen Kracht Centrale”. Hier hebben ouders nog recht op een eigen visie, als het goed is.

De route naar DE RAAD.

Verzoekers zijn: Wijkteam; GI; of Veilig Thuis.

In een echtscheidingsprocedure kan in het kader van een voorlopige voorziening altijd een Ots worden aangevraagd. Artikel: 823 RV.

Er is een ondertoezichtstelling ( OTS). De middelen van de gezinsvoogd.

 • De geschillenprocedure 1:262b BW;
 • De schriftelijke aanwijzing 1:263/264 en 265 BW;
 • Uithuisplaatsing uitsluitend met machtiging;
 • Overdracht onderdelen van het gezag 1:265e BW;
 • Vervangende toestemming medisch handelen 1:265h BW;
 • Zorgregeling bij een Ots 1: 265g BW;
 • Blokkaderecht 1:2651 BW.

Ouders zijn het niet eens met de uitvoering van de Ots door de gezinsvoogd. Ouders hebben het volgende rechtsmiddel:

 • De geschillenregeling. (art 1: 262 b BW). Het betreft de uitvoering van de ondertoezichtstelling.

Bijvoorbeeld een geschil over; een persoonlijkheidsonderzoek; zorgregeling; verschil van mening over terugplaatsing; uitvoering uithuisplaatsing (Uhp).

 • Uitgezonderd zijn de gedragingen die vallen onder het klachtrecht art. 4.2.1 Jeugdwet. In de praktijk neemt de kinderrechter het niet zo nauw met deze tweedeling. Met andere woorden: het verzoek wordt meestal in behandeling genomen. Deze regeling is nieuw en er wordt nog niet zo veel gebruik van gemaakt. Jammer.

Voorwaarde: eerst aankaarten bij de gezinsvoogd.

 • Verzoek kan worden ingediend door: gezaghebbende ouder, minderjarige 12+ ,GI, degene die minderjarige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, zorgaanbieder of aanbieder van jeugdhulp.
 • De kinderrechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van de minderjarige wenselijk voorkomt, na beproeven van een vergelijk tussen betrokkenen.
 • Geen hoger beroep, tenzij….

Hoor- en wederhoor

Ouders moeten voldoende gelegenheid krijgen om zienswijze kenbaar te maken. Dit op grond van het bestuursrecht. (AWB). Kinderrechter fungeert als bestuursrechter.

Uithuisplaatsing

Belangrijk: de gezinsvoogd moet van af dag 1 een plan maken voor een thuisplaatsing!

Eventueel via een kort geding af te dwingen.

Bij overplaatsing door de GI van een crisisplaatsing naar een perspectief biedend pleeggezin. Dit betreft een besluit ex art 1: lid 3 AWB. Een besluit met een rechtsgevolg. Beroep bij de rechtbank op grond van art. 265d lid 4 en vragen de machtiging gedeeltelijk in te trekken.

Eerst briefje sturen naar de Gv.

Belangrijk advies

Vanaf aanvang aan: alle communicatie/afspraken per mail bevestigen. Leesbevestiging vragen. Doe de stukken direct in een map, chronologisch geordend, naar onderwerp. Noteer precies de namen (voor-en achternaam, instantie, e-mail, data ) van alle betrokkenen waarmee ouders te maken krijgen. Prop het niet in een plastic zak. Een advocaat heeft geen zin en tijd om nog te gaan ordenen.

Blijf beleefd en vriendelijk. Loop nooit weg uit besprekingen. Kom afspraken na. Stel vooral vragen: hoe moet ik dit of dat aanpakken en bevestig het advies schriftelijk/mail.

Waarom Wagenaar advocaten

 • Veel ervaring
 • Scherpe prijzen
 • Goede kwaliteit
 • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.