>>Alimentatie

Alimentatieplicht

AlimentatieplichtAls u gaat scheiden, hoeft u zich niet meer aan de regels die de wet aan het huwelijk stelt te houden. Er is alleen één uitzondering: de onderhoudsplicht. Ook al ben u gescheiden, u blijft verplicht (tijdelijk) om financieel voor elkaar en voor uw kinderen te zorgen. Dat houdt in dat u alimentatie moet betalen. De alimentatieplicht geldt zowel voor stellen die getrouwd waren als voor stellen die een geregistreerd partnerschap hadden.

Kinderalimentatie

 • De niet- verzorgende ouder heeft een wettelijke alimentatieplicht. Het gaat hierbij om een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van minderjarige kinderen tot 18 jaar. Ook ten aanzien van jongmeerderjarige: 18-21 zijn de ouders alimentatieplichtig. De afspraken moeten dan samen met de jongmeerderjarige worden gemaakt.
 • Bij alimentatie in het algemeen gaat het altijd om twee begrippen: behoefte van de alimentatie gerechtige en de financiële draagkracht van de alimentatie plichtige.

Het wettelijk uitgangspunt bij kinderalimentatie is: kinderen hebben behoefte. Dat staat in beginsel niet ter discussie.

 

Draagkrachtberekening kinderalimentatie

Daartoe wordt een draagkrachtberekening van zowel vader als moeder gemaakt en daarna een draagkrachtvergelijking van beider inkomens.

 • De behoefte van kinderen kan worden bepaald door de Nibudnormen toe te passen. De rechtbanken hanteren deze normen.
 • De ouders zijn verplicht om naar draagkracht bij te dragen in de behoefte van de kinderen. Stel: de moeder verdient €1.500 netto en de vader € 3.000 netto. De moeder draagt dan een derde en de vader twee derde aan de behoefte van de kinderen.
 • Ontvangt een van de ouders een kindgebondenbudget (meestal de moeder, waar de kinderen het hoofdverblijf hebben) dan moet dit bedrag bij het salaris van  die ouder opgeteld worden voor het berekenen van de draagkracht na de scheiding. Het kindgebondenbudget is per 01/01/2015 verhoogd met een zogenaamde ouderkop maximaal € 3.050 per jaar.
 • De kinderbijslag wordt niet bij het inkomen opgeteld en speelt geen rol bij de draagkrachtberekening. Wat de ouders uiteindelijk moeten betalen is afhankelijk van hun huidige inkomen.
 • Kinderalimentatie en studiefinanciering. Meerderjarige kinderen die studeren, kunnen studiefinanciering krijgen van de IB Groep, nu Dienst Uitvoering Onderwijs.
 • De alimentatie dient ieder jaar te worden verhoogd met de jaarlijkse wettelijk indexering: alimentatie indexering.
 

Alimentatie voor de ex-echtgenoot

 • Indien de ene partner niet voldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien na de scheiding kunnen ex-echtgenoten over en weer een bijdrage van de andere ex-echtgenoot vragen. De alimentatie plicht is 12 jaar. Bij uitzondering kan een verlenging worden verzocht. Bij convenant kan partneralimentatie worden uitgesloten of in tijd beperkt.
 • De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van behoefte enerzijds en draagkracht anderzijds. De behoefte wordt mede bepaald door de hoogte van het gezamenlijk netto gezinsinkomen datum feitelijke scheiding. De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt bepaald aan de hand van het netto salaris minus de bijstandsnorm en overige vaste kosten, zoals huur/hypotheek, zorgkosten en overige kosten als aflossing schulden en dergelijke.
 • Van die uitkomst wordt 60% als de behoefte aangemerkt, dit is een rekenkundige methode. Maar het kan ook zijn dat de behoefte hoger is omdat tijdens het huwelijk een hogere welstand was. Hiertoe kan een lijst met kosten en uitgaven worden opgesteld en kan zo de behoefte worden vastgesteld.
 

Afkoop van alimentatie

Hiervoor zijn er verschillende varianten en mogelijkheden.

 • indien het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar en uit het huwelijk geen minderjarige kinderen zijn geboren is de alimentatieplicht net zo lang als het huwelijk heeft geduurd.
 • Indien ex- echtgenoten zin gescheiden voor 1 juli 1994 is er geen maximum aan de alimentatieplicht verbonden. Tenzij anders is afgesproken. Zie ook Boon van Loon arrest.
 • Als de alimentatie plicht langer dan 15 jaar loopt kan de alimentatieplichtige opheffing vragen aan de rechter. De rechter oordeelt of de stopzetting van de alimentatie niet te ingrijpend is voor de alimentatie gerechtigde
 • Zodra een ex-echtgenoot die alimentatie ontvangt gaat samenwonen met een ander als ware zij/hij gehuwd stopt de alimentatieplicht van rechtswege. Het beruchte artikel 1:160 BW! Voor het bewijs van “duurzame samenwoning” gelden verschillende criteria, maar zeker op het zelfde GBA adres ingeschreven staan.
 • Van de wettelijk bepalingen betreffende partneralimentatie kan worden afgeweken bij een convenant/overeenkomst. Bijvoorbeeld:
  • Voordeel: beide exen kunnen verder met hun leven. De ontvanger, alimentatiegerechtigde hoeft niet bang te zijn om gekort te worden als zij weer gaat werken.
  • Maar als de vrouw binnen twaalf jaar een beroep doet op de bijstand, komt de gemeente alsnog verhaal halen bij de alimentatieplichtige.
  • Afkoop met een geldsom of afkoop door middel van overbedeling.
  • Belangrijk bij de constructies zijn de fiscale consequenties.!
 

Stoppen met alimentatie betalingen

Wanneer de rechter bij beschikking alimentatie heeft bepaald is het wettelijk niet toegestaan om eenzijdig te stoppen. (tenzij het artikel 1:160 BW) De alimentatie plichtige moet een verzoekschrift tot wijziging alimentatie of nihil stelling bij de rechtbank indienen. Dat kan alleen middels een advocaat.

 

Alimentatie in natura

Betaling van alimentatie is ook mogelijk door het verstrekken van woonrecht, het betalen van huurpenningen en energie rekeningen. Kinderalimentatie kan voor de helft in natura worden verstrekt.

 

Lees ook onze column over alimentatie.

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.