>>Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

Doel van het echtscheidingsconvenant: een overeenkomst gesloten tussen (aanstaande) ex partners/echtgenoten om de gevolgen van de beëindiging van de relatie/echtscheiding te regelen. Niet te verwarren met huwelijksvoorwaarden, die voorafgaand aan het huwelijk of tijdens het huwelijk notarieel worden gesloten. Van de huwelijksvoorwaarden kan in overeenstemming tussen partijen  worden afgeweken bij scheiding.  Immers veel echtelieden weten bij een scheiding niet meer wat er precies in de huwelijksvoorwaarden staat. Gedurende de echtscheidingsperiode is vaak veel veranderd.

Indien partijen er met elkaar niet uitkomen bij de advocaat/echtscheidingsmediator en naar de rechter gaan, spelen de huwelijksvoorwaarden een gewichtige rol. Partijen hebben dan immers een geschil(len). Het echtscheidingsconvenant bepaalt uiteindelijk hoe er wordt gescheiden. Kortom: sluitstuk van een proces; bewijs; spoorboekje; geschillenregeling

In het convenant wordt opgenomen:

  • Vastlegging uitgangspunten: geschiedenisomstandigheden en feiten in considerans (controle ivm uitleg) voor partijen zelf en derden!
  • Bereikte oplossing: de regeling zelf
  • Voorlichting: voor partijen en derden
  • Verdeling:obligatoir (verplichtingen tussen partijen) en goederenrechtelijk (wie krijgt wat, verdeling)
  • Vaststelling: einde geschil en of onzekerheid

Belangrijk uitgangspunt is de  aard van de overeenkomst : rechten en plichten: redelijkheid en billijkheid. Wat hebben partijen bedoeld, gewild, bij de vaststelling van het convenant. De vaststellingsovereenkomst: afhankelijk van de uitleg van de overeenkomst, vertrouwensbeginsel en de bedoeling van partijen (Haveltex norm). De titel/aanhef van de overeenkomst is dus niet doorslaggevend  

Een convenant is vormvrij: partijen kunnen afspreken wat zij willen, tenzij overeenstemming en tenzij de wet anders bepaalt.

Ook van huwelijkse voorwaarden kan in overeenstemming worden afgeweken. Sprake moet zijn van ïnformed consent. Handelen partijen willens en wetens. Dit is de taak en rol van de advocaat /mediator. Hij/zij begeleidt het proces, informeert partijen gelijkelijk, adviseert en corrigeert. Enkel goed  geïnformeerde partijen kunnen een weloverwogen beslissing nemen. Kernbegrip: wilsovereenstemming: nodig is dat elke partij een op een rechtsgevolg gerichte wil heeft die kenbaar is geworden door een verklaring.

Een aantal onderwerpen moeten schriftelijk worden geregeld: ongelijk aandeel gemeenschap: niet -wijzigingsbeding en pensioenverevening.

Ongelijk aandeel in de gemeenschap: wanneer een partij voor meer dan een kwart is bevoordeeld ten aanzien van de verdeling (de andere echtgenoot benadeeld) kan het convenant weer worden opengebroken.

Pensioenverevening: toepassing van de Wet Vervening Pensioenrechten bij Scheiding, betrekking hebbende op het ouderdomspensioen dat door echtelieden is opgebouwd tijdens de huwelijkse jaren. Keuzen: 1)afstand doen van het recht 2) verevening en 3) conversie

“Niet- wijzigingsbeding”: partijen spreken af dat zij over en weer geen partneralimentatie betalen of een bepaald bedrag voor een bepaalde periode. Maar: hetgeen is afgesproken blijft dan ook zo. Partijen kunnen niet meer naar de rechter om toch nog iets anders (meer of minder) te vragen.

Dit geeft zekerheid voor de toekomst. Afhankelijk van de omstandigheden is dit een goede keuze. Geen gedoe meer in de toekomst en ieder kan verder met het eigen leven.

De genoemde onderwerpen worden tijdens het echtscheidingsproces/mediation uitgebreid en zorgvuldig besproken en toegelicht.

Een degelijk echtscheidingsconvenant waar de ex-echtelieden zich in kunnen vinden, biedt een solide basis voor een nieuwe start.

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.