>Voorwaarden

Algemene voorwaarden advocatenkantoor Wagenaar

 

Artikel 1:                                                               

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Wagenaar, hierna te noemen “Wagenaar”. Iedere opdracht aan een vertegenwoordiger of werknemer van Wagenaar wordt geacht uitsluitend aan Wagenaar te zijn gegeven en, indien aanvaard door een werknemer of vertegen-woordiger, door Wagenaar te zijn aanvaard en te worden uitgevoerd.                                                                                     

Artikel 2:

Iedere aansprakelijkheid van Wagenaar is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar geslotenberoepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) de door Wagenaar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en)inlichtingen verschaft.

Artikel 3:

Wagenaar is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de diensten van derden en zal bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wagenaar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 4:

De cliënt zal Wagenaar op eerste verzoek vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, de door Wagenaar in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van Wagenaar.

Artikel 5:

Ieder die gebruik maakt van de diensten van Wagenaar geeft op voorhand aan degenen die deze diensten namens Wagenaar verlenen, toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen dan Wagenaar en de direct betrokkenen perso(o)n(en), nuttig en/of noodzakelijk is ter kennis van die anderen te brengen.

Artikel 6:

Wanneer tussen de cliënt en Wagenaar gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder inbegrepen e-mail en internet, dan draagt de cliënt het risico van overbrenging van virussen en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht; een bericht wordt eerst geacht Wagenaar te hebben bereikt op het moment dat Wagenaar van dat bericht heeft kennis genomen. De cliënt is gehouden te verifiëren of zijn berichten de geadresseerde daadwerkelijk hebben bereikt.

Artikel 7:

Wijzigingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Wagenaar eerst van kracht zijn nadat Wagenaar daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 8:

Alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden uit hoofde waarvan jegens Wagenaar, in verband met door Wagenaar verleende diensten, vervallen in ieder geval na verloop van een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.        

Artikel 9:

Voor de betaling van de declaraties - tussentijdse en voorschotdeclaraties daaronder begrepen - van Wagenaar, geldt een termijn van veertien kalenderdagen na de datum als op de declaratie vermeld. Binnen deze termijn moet het op de declaratie aangegeven bedrag in dezelfde valuta als op de declaratie staat aangegeven, en zonder dat daarop kosten van overmaking, soortgelijke kosten of enig ander bedrag in mindering wordt gebracht en zonder dat daarmee enige vordering wordt verrekend, door Wagenaar zijn ontvangen. Voor rekening van cliënt komen alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden geacht 15% van het te innen bedrag te bedragen, met voorbehoud van alle rechten van Wagenaar om alle daadwerkelijk gemaakte kosten, en dus ook het surplus van 15% van het te innen bedrag, vergoed te krijgen. Bij het niet betalen van een voorschotdeclaratie dan wel een tussentijdse declaratie, is Wagenaar bevoegd de zaak op te schorten. De gevolgen van de opschorting komen  volledig voor rekening en risico van cliënt. Wagenaar is daarvoor niet aansprakelijk. De aangenomen opdracht houdt een inspanningsverplichting in, waarbij naar eer en geweten en als zodanig wordt gehandeld, doch de opdracht houdt geen resultaatsverplichting in. Ongeacht het resultaat dient de declaratie te worden voldaan.

Artikel 10:

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die in of buiten loondienst voor Wagenaar werkzaam zijn of waren.

Artikel 11:

De bedingen in deze Algemene Voorwaarden beperken op generlei wijze de rechten waarop Wagenaar ingevolge het toepasselijke recht een beroep kan doen.

Artikel 12:

De rechtsverhouding tussen Wagenaar en de cliënt is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De algemene voorwaarden kunnen hier gedownload worden als pdf.                                                                                                                                                          

Gratis kennismakingsgesprek Wij staan voor u klaar

Maak een afspraak

Waarom Wagenaar advocaten

  • Veel ervaring
  • Scherpe prijzen
  • Goede kwaliteit
  • Gratis kennismaking
Neem nu contact op
Uw advocaat in: Huizen, Bussum, Eemnes, Naarden, Blaricum, Laren, Hilversum, Almere, Soest, Baarn, Weesp, Muiden, Groningen en omstreken.